Narzędzia strony

Woda i surowce

Główne surowce, jakie wykorzystujemy w naszej codziennej działalności to: biomasa, węgiel, mazut i olej opałowy lekki. Oprócz dwóch ostatnich surowców, które kupujemy w Polsce, pozostałe nabywamy zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Największych zakupów dokonuje Enea Wytwarzanie posiadająca największe bloki wytwórcze.

Wykorzystanie surowców przez Enea Wytwarzanie w 2014 roku [tys. ton]

Rodzaj paliwa20132014
Węgiel kamienny 5096  5540 
Biomasa 714  759 
Olej opałowy (ciężki)
Gaz [tys. m3] 2127  1926 
Razem 7945  8233 

Fuel type20132014
Volume ['000 t]Cost* [mln. zł]Volume ['000 t]Cost* [mln. zł]
Hard coal 5 098 1 257 5 540 1 286
Biomass 714 228 759 248
Fuel Oil (heavy) 6 12 8 14
Gas ['000 m3] 2 127 4 1 926 3
Total 7 945 1 501 8 233 1 551

*Including transport

Udział dostawców węgla w łącznym dostarczonym wolumenie w 2014r. - ENEA Wytwarzanie Segment Elektrownie Systemowe

Udział dostawców węgla

Łączny pobór wody w spółkach Grupy Kapitałowej Enea w m3 w 2014 r.

Nazwa spółkiŁączny pobór wody [m3]Główne źródłam poboru wody, z jakich spółka korzystała w 2014 r.Pobór wody w podziale na źródła poboru wody [m3]
Enea SA* 2.699 studnie 1.371
wodociągi 1.328
Enea Wytwarzanie 1.821.423.604 pobór wody podziemnej 1.110.705
woda z drenażu 4.445.471
woda powierzchniowa z rzeki Wisły pobrana zwrotnie na cele chłodzenia oraz bezzwrotnie na cele technologiczne 1.815.813.712
pobór wody wodociągowej 53.716
MEC Piła 17.000 sieć miejska 17.000
PEC Oborniki 2.350 ujęcie wody Oborniki Kowanówko 2.350
MPEC Białystok 84.012 woda ze studni głębinowych 80.158
woda wodociągowa 3.854
Enea Operator 60.012 studnie 3.007
wodociągi miejskie 57.005
Enea Trading** brak danych brak danych brak danych
Enea Centrum*** brak danych brak danych brak danych
Enea Serwis 3.289 wodociągowe sieci miejskie 3.289
Enea Logistyka 1.194 wodociągi 1.194
Enea Oświetlenie 860 wodociągowe sieci miejskie Poznań - 498
Szczecin - 362
Enea Pomiary 493 wodociągowe sieci miejskie 493
Hotel Edison 2.095 KANALIZACJA GMINY TARNOWO PODGÓRNE 2.095
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 23.792 wodociągowe sieci miejskie 23.792
Energo-Tour 4.587 wodociągowe sieci miejskie 4.587

* Podana powyżej wartość dotyczy zużycia wody na potrzeby własne (w obiektach własnych Enea SA.). 
W lokalizacjach wziętych w najem przez Enea SA. nie ma możliwości określenia zużycia wody (opłata zryczałtowana bądź procentowy udział w kosztach ogólnych).
** Enea Trading nie posiada własnych pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia są wynajmowane od Enea SA, Enea Wytwarzanie oraz Enea Serwis. Koszty eksploatacyjne są ujęte w kwocie czynszu.
*** Enea Centrum nie prowadzi powyższej ewidencji, gdyż nie jest właścicielem biur, z których korzysta – dzierżawi biura (stanowiska pracy) od innych spółek z Grupy Enea oraz od firmy Rentall.

Dobra praktyka: zapobieganie zanieczyszczeniom

W Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Obornikach utwardzono plac składowania żużla, by zapobiegać przenikaniu substancji do gleby. Z kolei w Enea Operator zmodernizowano trzynaście nieszczelnych stanowisk transformatorów 110/SN, by zapobiegać ewentualnym zanieczyszczeniom gleby substancjami ropopochodnymi. Pozostałe stanowiska nieszczelne są przewidziane do modernizacji i uwzględnione w planach inwestycyjnych na przyszłe lata. 

Odpady w podziale na typ odpadu [Mg]

 2014
Nazwa spółkiOdpady niebezpieczneOdpady inne niż niebezpieczne
Enea SA* 0,045 105,6 m3 
Enea Wytwarzanie  155,21 Mg 944 399,04 Mg
MEC Piła 1,6 6532
PEC Oborniki 1007,796 brak danych
MPEC Białystok 3,133 12042,5
Enea Operator 594,823 4839,098
Enea Trading** brak danych brak danych
Enea Centrum*** brak danych brak danych
Enea Serwis  Wytworzone  -  578,227
Zebrane  -  1,925
Poddane odzyskowi  -  278,569
Wytworzone  -  683,843
Zebrane  -  37,373
Enea Logistyka**** 5,638 13,41
Enea Oświetlenie 2,552 103,918 (wyłączając odpady komunalne)
Enea Pomiary 0,004 91,289
Hotel Edison**** 0 brak danych
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 0,041 Kod odpadu 20 03 01 – 520 m3
Kod  02 02 03  i 16 03 80 – 3,05  Mg
Energo-Tour 0,2081 Umowy zewnętrzne na wywóz śmieci

* Odpady odbierane według objętości a nie według wagi; wartość dotyczy odpadów w obiektach własnych Enea SA. W lokalizacjach wziętych w najem przez Enea SA. nie ma możliwości określenia ilości odpadów (opłata zryczałtowana bądź procentowy udział w kosztach ogólnych).
** Enea Trading nie posiada własnych pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia są wynajmowane od Enea SA, Enea Wytwarzanie  oraz ENEA Serwis. Koszty eksploatacyjne są ujęte w kwocie czynszu.
*** Enea Centrum nie prowadzi ewidencji wytwarzania odpadów, gdyż nie jest właścicielem biur, z których korzysta – dzierżawi biura (stanowiska pracy) od innych spółek z Grupy oraz od firmy Rentall.
**** Powyższe wielkości uwzględniają  odpady zbierane przez Enea Logistyka od innych jednostek Enea oraz wynikające z przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Powyższe wielkości nie obejmują odpadów komunalnych. Odpady niebezpieczne przekazywane są do utylizacji przez ABBA Ekomed, natomiast odpady inne niż niebezpieczne podlegają odzyskowi.
**** W związku z wejściem nowej ustawy tzw. „śmieciowej” spółka nie otrzymuje faktur, a jedynie płaci opłatę stałą na rzecz gminy według deklaracji, w której wykazuje się pojemność i ilość posiadanych pojemników. Stąd brak danych odnośnie konkretnej ilości odbieranych odpadów.