Narzędzia strony

Tabela wskaźników GRI

WSKAŹNIKI OGÓLNE (General Standard Disclosure) – CORE
WskaźnikWytyczne GRI G4Weryfikacja zewnętrzna
STRATEGIA I ANALIZA
G4-1 Oświadczenie prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. Brak
PROFIL ORGANIZACYJNY
G4-3 Nazwa organizacji. Brak
G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi. Brak
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej. Brak
G4-6 Liczba krajów, w których organizacja prowadzi operacje. Brak
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji. Brak
G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów. Brak
G4-9 Skala działalności organizacji. Brak
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu, w podziale na płeć. Brak
G4-11 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi. Brak
G4-12 Charakterystyka łańcucha dostaw organizacji. Brak
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności. Brak
G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. Brak
G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy. Brak
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych//międzynarodowych organizacjach rzeczniczych. Brak
EU4 Długość nadziemnych i podziemnych linii przesyłowych i dystrybucyjnych wg stosownych przepisów Brak
ISTOTNE ASPEKTY I ICH GRANICE
G4-17 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture z wyjaśnieniem, które z nich nie są objęte raportem. Brak
G4-18 Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych istotnych aspektów. Brak
G4-19 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu. Brak
G4-20 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacji. Brak
G4-21 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów na zewnątrz organizacji. Brak
G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru). Brak
G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie oraz granic aspektów. Brak
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację. Brak
G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy. Brak
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy ze wskazaniem czy angażowanie interesariuszy podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania. Brak
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie ze wskazaniem grup interesariuszy, które zgłosiły poszczególne kwestie i problemy. Brak
PROFIL RAPORTU
G4-28 Okres raportowania. Brak
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu. Brak
G4-30 Cykl raportowania. Brak
G4-31 Osoba kontaktowa. Brak
G4-32 a.Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizację b.Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie.
c.Wskazanie odniesienia do weryfikacji zewnętrznej ( jeśli taka weryfikacja miała miejsce.
Brak
G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym. Brak
NADZÓR
G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, ze wskazaniem jednostek, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Brak
ETYKA I RZETELNOŚĆ
G4-56 Wartości, zasady, standardy, normy postępowania organizacji, zebrane w kodeksach postępowania i kodeksach etycznych. Brak

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE ( Specific standard disclosure)
ASPEKTWskaźnikiStopień raportowaniaWeryfikacja zewnętrzna
Kategoria: Środowisko
SurowceG4-EN1 Częściowe. Zaraportowano informacje dotyczące skali wykorzystania kluczowych surowców. Brak
SurowceG4-DMA Pełne Brak
EnergiaG4-EN3 Pełne Brak
EnergiaG4-DMA Pełne Brak
WodaG4-EN8 Częściowe. Brak podziału na źródła. Brak
WodaG4-DMA Pełne Brak
EmisjeG4-EN15 Pełne Brak
EmisjeG4-EN21 Pełne Brak
EmisjeG4-DMA Pełne Brak
OdpadyG4-EN23 Częściowe. Brak podziału wg metody postępowania z odpadem. Brak
OdpadyG4-DMA Pełne Brak
Poziom zgodności z regulacjamiG4-EN29 Pełne. Brak kar i sankcji pozafinansowych. Brak
Poziom zgodności z regulacjamiG4-DMA Pełne Brak
Kategoria: praktyki zatrudnienia i godna praca
ZatrudnienieG4-LA1 Pełne Brak
ZatrudnienieG4-LA2 Pełne Brak
ZatrudnienieG4-DMA Pełne Brak
Bezpieczeństwo i zdrowie pracownikówG4-LA6 Częściowe. Brak informacji o dniach straconych. Spółki raportują wskaźnik częstości wypadków. Brak
Bezpieczeństwo i zdrowie pracownikówG4-DMA Pełne Brak
Szkolenia i edukacjaG4-LA9 Częściowe. Brak
Szkolenia i edukacjaG4-DMA Pełne Brak
Kategoria: społeczność
Społeczność lokalnaG4-SO2 Pełne. Nie odnotowano. Brak
Przeciwdziałanie korupcjiG4-SO5 Pełne. Nie odnotowano. Brak
Przeciwdziałanie korupcjiG4-DMA Pełne Brak
Kategoria: odpowiedzialność za produkty
Oznakowanie produktów i usługG4-PR5 Brak
Oznakowanie produktów i usługG4-DMA Częściowe. Brak szczegółowych informacji o kluczowych dokumentach regulujących ten aspekt. Brak
Ochrona danych konsumentówG4-PR8 Pełne Brak
Ochrona danych konsumentówG4-DMA Pełne Brak
Zgodność z regulacjamiG4-PR9 Pełne Brak
Zgodność z regulacjamiG4-DMA Pełne Brak